Light up your Car    Light up your Life

เงื่อนไขการรับประกัน

 1. รับประกันผลิตภัณฑ์เป็นระยะเวลา 1 ปี สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ชำรุดบกพร่องอันเนื่องมาจากการผลิตของโรงงานหรือการใช้งานตามสภาพปกติ
 2. รับประกันเฉพาะอุปกรณ์เท่านั้น ไม่รวมถึง งานติดตั้ง หรือ พ่นสี
 3. การรับประกันตามใบรับประกันนี้ไม่ครอบคลุมถึง
  • ความเสียหายอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ, การใช้งานอย่างไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสม
  • ความประมาทเลินเล่อ, เหตุสุดวิสัย หรือ ภัยธรรมชาติ เช่นไฟไหม้, น้ำท่วม
  • การซ่อมแซมหรือดัดแปลงสภาพไปจากเดิมโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ
  • ความเสียหายอันเกิดจากแมลงหรือสัตว์
 4. การแกะสติ๊กเกอร์กันปลอมออก การแก้ ขูดลบ เพิ่มเติมใดๆ บนบัตรรับประกันจะถือว่าการรับประกันสิ้นสุดลงทันที
 5. เอกสารการรับประกันและเงื่อนไขนี้จะมีผล ต่อเมื่อทางบริษัทฯ ได้รับบัตรรับประกันที่ถูกส่งคืนมาภายใน 14 วัน นับจากวันที่ซื้อ/ติดตั้ง

ติดต่อเรา

การรับประกัน

วันและเวลาทำการบริษัท

จันทร์-เสาร์: 8:30 - 17:30 น.
อาทิตย์: หยุดทำการ

เกี่ยวกับเรา

พบเราได้ที่

scroll up